CONTRACT

Termeni si conditii participare eveniment Invest Strategy Forum


Partile contractante Intre

GREENVIEW MAR S.R.L. cu sediul in Targu Mures str Tudor Vladimirescu nr 170 sc A ap

13 inregistrata la ORC sub nr J26/516/2018, CUI 39147687 IBAN: RO02BTRLRONCRT0442430201 deschis la Banca Transilvania, reprezentata legal prin Director general/administrator Rares Mihaila, numita in continuare Organizator,

impreuna cu:

POP FAMILY TRAVEL SRL cu sediul în Bucuresti, str. G-ral Stefan Burileanu, Nr.2-4 , Bl.11I, sc.2. ap.29, sector1, telefon: 0314028105, cod fiscal RO 17445267, înregistrată la ORC sub nr. J 40/6307/2005, având contul nr. RO49BTRL04501202860052XX, deschis la Banca Transilvania, reprezentată legal prin Florin-Catalin Pop în calitate de Director General, numită în continuare Prestator

Si

Dl./dna. ....................................................... domiciliat/a in telefon

.............................., email............................................................................... ......... ....

posesor/posesoare al/a cartii de identitate seria ............. nr. ............................., eliberata de

........................................... la data de .............................., CNP

.................................................... in calitate de Participant, au convenit la incheierea prezentului contract

 1. Definitii:

  - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:

  1. Organizator (Autoritate contractanta) si Contractant (Prestator) - partile contractante asa cum acestea sunt numite in contract; Participant - beneficiarul serviciilor de organizare eveniment;

  2. contract - actul juridic care reprezinta acordul de vointa al celor doua parti, incheiat intre o autoritate contractanta, în calitate de “organizator”, impreuna cu un prestator de servicii, în calitate de “contractant” si participantul in calitate de „beneficiar; reprezinta prezentul contract şi toate Anexele sale;

  3. pretul contractului - pretul platibil prestatorului de catre beneficiar, in baza contractului, pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract, acceptate ca fiind corespunzatoare de catre participant;

  4. servicii - activitati a caror prestare fac obiect al contractului;

  5. forta majora - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativa. Nu este considerat

   forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fară a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti.

  6. penalitate contractuala – despagubirea stabilita in contractul de prestare servicii ca fiind platibila de catre una din partile contractante catre cealalta parte, in caz de neindeplinire, indeplinire necorespunzatoare sau cu intarziere a obligatiilor din contract (plata cu intarziere a serviciilor achizitionate/anulari participare).

  7. zi/zile – zi/zile calendaristice; lună/luni – luna/luni calendaristice; an - 365 zile – 12 luni.


 2. Obiectul Contractului

   1. Prestatorul se obliga sa presteze servicii de organizare eveniment : Invest Strategy Forum organizat la Poiana Brasov, Hotel Piatra Mare, in perioada 06.10-08.10.2023, dupa cum urmeaza :

    • Servicii de primire a participantilor si cazare, check-in 06.10.2023 si check-out 8.10.2023.

    • Cazare in camera dubla matrimoniala/twin si/sau single pentru 2 nopti (06.10 si 07.10.2023) cu mic dejun inclus.

     - Servicii de masa : 2 cine (06.10 si 07.10.2023) si 1 pranz (07.10.2023)

    • Sala de conferinte, amenajarea acesteia si asigurarea logisticii necesare bunei desfasurari a evenimentului.

    • Servicii conexe evenimentului : parcare gratuita (aprox.90 locuri), acces gratuit la piscina interioara a hotelului, salina, sauna, fitness si conexiune internet Wi-Fi. Programul complet al conferintei, pe zile si ore este prezentat in ANEXA 2 la prezentul contract.


 3. Pretul si modalitati de plata

  3.1 Sunt disponibile 2 pachete pentru eveniment (Single, Loc in camera Double). Descrierea fiecarui pachet si pretul aferent fac obiectul ANEXA 1 la prezentul contract.


  3.2. Modalitati si termene de plata:


  Pentru oricare pachet ales plata se va face integral imediat dupa inscriere conform specificatilor trimise de catre Prestator.


  Oferta Early Booking - Pentru plata integrala a pachetului ales pana la data de 31.07.2023 se aplica un discount de 30 de Euro/150 Lei.


  3.3 Daca inscrierea participantului are loc dupa data de 31.07.2023 se va achita pretul integral pentru pachetul ales.


  3.4. Plata pachetelor oferite se poate efectua si cu Card de Vacanta cu respectarea prevederilor OUG nr.8/2009


 4. Renuntari, penalizari, despagubiri. Limitarea raspunderii.


   1. In cazul in care Participantul renunta la pachetul de servicii care face obiectul prezentului contract indiferent de motiv pana la data de 15.07.2023 i se va returna intreaga suma pentru pachetului achitat

   2. In cazul in care Participantul renunta la pachetul de servicii care face obiectul prezentului contract indiferent de motiv in intervalul 16.07.2023 – 31.07.2023 el datoreaza Prestatorului penalizari reprezentand 50% din pachetul achitat.

   3. In cazul in care Participantul renunta la pachetul de servicii care face obiectul prezentului contract indiferent de motiv incepand cu data de 01.08.2023 el datoreaza Prestatorului penalizari reprezentand 100% din pachetul achitat.

   1. Participantul trebuie sa trimita in scris cererea de renuntare la pachetul de servicii la Prestator sau Organizator, prin e-mail la office@familytravel.ro sau contact@investstrategyforum.ro. In caz contrar, cererea de renuntare nu este luata in considerare.

   2. In cazul in care plata pentru serviciile ce fac obiectul prezentului contarct a fost facuta cu, sau si cu Card de vacanta, penalizarea se va deduce in primul rand din valoarea Cardului de vacanta. Daca penalizarea este mai mare decât valoarea achitata cu Card de vacanta, diferenta care depaseste valoarea achitata se va retine din valoarea achitata prin alte instrumente de plata. In cazul in care valoarea achitata cu Card de vacanta este mai mare decât valoarea penalizarii, diferenta nu se restituie nici in vouchere si nici in numerar.

   3. Prestatorul va acorda despagubiri in functie de gradul de nerespectare a obligatiilor din contract.

   4. Prestatorul nu raspunde in situatii de greva, conflicte politice si de razboi, catastrofe, de pericol public, atac terorist, embargou international. Toate aceste situatii care nu sunt imputabile nici unei parti se considera situatii de forta majora si exonereaza de raspundere Prestatorul.

   5. Toate sumele mentionate la pct. 4.2 si 4.3 din prezentul contract, se vor retine de catre Prestator din avansul sau pretul total al pachetului de servicii achitat de Participant, fara a fi necesara interventia instantelor de judecata.

 5. Obligatiile si drepturile Organizatorului

   1. Organizatorul are obligatia de a promova evenimentul prin toate mijloacele legale pentru a informa cat mai corect potentialii participanti cu privire la serviciile oferite.

   2. Organizatorul are obligatia sa asigure pariciparea speak-rilor, materialelor audio/video si a prezentarilor asumate prin tematica Conferintei.

   3. Organizatorul are obligatia sa acorde asistenta adecvata fiecarui Participant in legatura cu desfasurarea si continutul evenimentului.

   4. Organizatorul are dreptul de a incasa c/v serviciilor oferite conform prezentului contract.

 6. Obligatiile si drepturile Prestatorului

   1. Prestatorul are obligatia de a indeplini cu buna credinta toate obligatiile asumate prin prezentul contract.

   2. Prestatorul este raspunzator de executarea serviciilor incluse in prezentul contract, indiferent daca aceste servicii urmeaza sa fie furnizate de organizator sau de alt furnizor de servicii, cu exceptia urmatoarelor cazuri:

    1. cand neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a obligatiilor asumate prin contract se datoreaza Participantului;

    2. când neindeplinirea obligatiilor se datoreaza unor cauze de forta majora sau unor imprejurari pe care nici Prestatorul, nici ceilalti prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita.

    3. cand neindeplinirea obligatiilor se datoreaza unui tert care nu are legatura cu furnizarea serviciilor prevazute in contract, iar cauzele care au determinat neindeplinirea obligatiilor au un caracter imprevizibil si inevitabil.


 7. Obligatiile si drepturile Participantului

   1. Participantul are obligatia de a achita pretul pachetului de servicii la termenele si in cuantumul prevazut la Cap.III

   2. In cazul in care Participantul nu poate sa participe la pachetul de servicii, indiferent de motive, acesta poate sa cesioneze contractul unei terte persoane care indeplineste toate conditiile aplicabile pachetului de servicii contractat, cu obligatia de a anunta in scris Prestatorul cu cel putin 7 zile inaintea evenimentului. Intre Participantul care nu poate participa la pachetul de servicii contractat (cedentul), terta persoana (cesionarul) si Prestator (debitor cedat) urmeaza a se incheia un contract de cesiune cu privire la pachetul de servicii de calatorie contractate si cesionate.

    Responsabilitatea incheierii contractului de cesiune revine dupa caz fie cedentului, fie cesionarului, si niciodata Prestatorului (debitorului cedat). Praticipantul care cedeaza pachetul sau de servicii, precum si cesionarul, sunt responsabili in mod solidar la plata pretului calatoriei si a eventualelor costuri suplimentare aparute cu ocazia acestei cedari.

   3. Participantul are dreptul sa inceteze in orice moment, in tot sau in parte, contractul, iar in cazul in care incetarea ii este imputabila este obligat sa despagubeasca Prestatorul pentru prejudiciul creat acestuia, conform prevederilor Cap. IV din prezentul contract. Despagubirea se poate ridica la maximul pretului pachetului de servicii de calatorie contractat.

   4. Prin exceptie de la punctul 7.3., Participantul are dreptul sa inceteze contractul privind pachetul de servicii de calatorie inainte de inceperea executarii pachetului, fara a plati vreo penalitate de incetare in cazul unor circumstante inevitabile si extraordinare care se produc la locul de destinatie sau in vecinatatea imediata a acestuia si care afecteaza in mod semnificativ executarea pachetului sau care afecteaza semnificativ transportul pasagerilor la destinatie, circumstante survenite dupa incheierea contractului si dovedite prin inscrisuri emise de Ministerul Afacerilor Externe, aviz emis de Camera de Comert si Industrie a României sau orice alt mijloc de proba.

   5. In cazul incetarii contractului privind pachetul de servicii, in conditiile art. 7.4., calatorul are dreptul la o rambursare completa a oricarei plati efectuate pentru pachet, dar nu are dreptul la vreo despagubire suplimentara.

   6. Participantul este obligat sa achite la receptia unitatii hoteliere taxa de statiune, taxa de salubritate, precum si alte taxe locale (daca nu au fost achitate la momentul rezervarii), fara a putea pretinde despagubiri sau returnarea sumelor de la Prestator.

   7. Participantul este obligat sa prezinte la receptia unitatii hoteliere actele sale de identitate, precum si documentul de calatorie eliberat de Prestator (voucher), sau sa verifice existenta numelui sau pe lista colectiva de participanti aflata la receptia unitatii hoteliere.

   8. Participantul ia cunostinta ca serviciile pe care le achizitioneaza fara ca acestea sa faca parte din contractul cu Prestatorul, sunt in stricta responsabilitate a hotelierului si/sau administratiei locale, iar Prestatorul nu are nici o responsabilitate asupra prestatiilor in cauza.

   9. In cazul in care o singura persoana angajeaza servicii pentru un numar mai mare de participanti, conditiile contractuale se extind in mod automat asupra intregului grup pentru care au fost achitate serviciile.

   10. Participantul este obligat sa foloseasca mijloacele de transport, camera de hotel si bunurile din dotarea acesteia ca un bun proprietar si potrivit destinatiei lor. Prestatorul nu se face vinovat de eventualele pagube produse sau vatamari suferite de Participant ca urmare a nerespectarii acestui alineat.

  5.19. Calatorul are obligatia sa respecte locul, data si ora plecarii atat la dus cat si la intors, precum si locurile, datele si orele stabilite pe parcursul programului de servicii contractat. Toate cheltuielile si daunele produse ca urmare a nerespectarii de catre Participant a prevederilor privind locurile de intalnire si orarele, vor fi suportate de catre acesta.

 8. Reclamatii

   1. Participantul il informeaza fara intarzieri nejustificate pe Organizator sau Prestator, tinând cont de circumstantele cazului, in legatura cu orice neconformitate pe care o constata pe parcursul executarii unui serviciu inclus in prezentul contract.

    Datele de contact ale Organizatorului pentru asistenta:

    Telefon: 0742 700 936

    E-mail: rares.mihaila@investestelabursa.ro Datele de contact ale Prestatorului Telefon: 0742 191 092

    E-mail: office@familytravel.ro

   2. Daca oricare dintre serviciile evenimentului nu se executa in conformitate cu cerintele prezentului contract, Organizatorul/Prestatorul remediaza neconformitatea, cu exceptia cazului in care:

    1. este imposibil; sau

    2. implica cheltuieli disproportionate, tinând cont de anvergura neconformitatii si de valoarea serviciilor de calatorie afectate.

     Daca Prestatorul, in conformitate cu primul paragraf litera (a) sau (b) din prezentul alineat, nu remediaza neconformitatea, Participantul are dreptul de a beneficia de o reducere corespunzatoare a pretului pentru orice perioada in care a existat o neconformitate, cu exceptia cazului in care Prestatorul dovedeste ca neconformitatea nu ii este imputabila sau ii este imputabila calatorului.

   3. In cazul in care neconformitatea afecteaza in mod substantial executarea pachetului, iar Prestatorul a omis sa o remedieze intr-un termen rezonabil stabilit de catre Participant, Prticipantul poate rezilia contractul privind pachetul de servicii de calatorie fara plata unor penalitati de reziliere si, dupa caz, poate sa ceara reducerea pretului si/sau despagubiri.

  In cazul nerespectarii de catre turist a obligaţiei stipulate la punctul 8.1. din prezentul contract, orice reclamaţie ulterioara efectuata de Participant dupa încheierea sejurului este nula.

 9. Asigurari

  1. Conform prevederilor OG nr. 2/2018 si ale Ordinului 156/2019 emis de Ministerul Turismului, calatorul este asigurat pentru rambursarea sumelor achitate de acesta in legatura cu pachetele de servicii de calatorie, in cazul insolventei agentiei de turism organizatoare si in

   legatura cu serviciile de calatorie asociate, cum sunt definite la art. 3 pct. 16 din OG nr. 2/2018, in masura in care Organizatorul faciliteaza servicii de calatorie asociate, la Societatea de Asigurare Omniasig Vienna Insurance Group cu sediul in Bucuresti str. Aleea Alexandru nr. 51 sector 1, tel. 0214057420, fax 0213114490. Polita de Asigurare privind protectia in caz de insolventa a agentiei de turism organziatoare este:

   - Polita de Asigurare seria I nr. 54937 privind protectia in caz de insolventa a agentiei de turism organziatoare valabila pâna la data de 31.12.2023

   Polita de asigurare este afisate pe pagina web a agentiei de turism http://www.familytravel.ro/docs/polita-asigurare.pdf

  2. Daca in prezentul contract este inclus transportul de pasageri, garantia prevazuta la art.

   9.1. include repatrierea calatorilor, indiferent daca executarea pachetului este afectata de insolventa Organizatorului sau calatorul se afla in imposibilitatea intoarcerii la locul de plecare sau la locul convenit de parti.

  3. Valoarea despagubirii:

   1. In cazul in care calatoria nu a inceput, valoarea despagubirii este egala cu valoarea sumelor achitate efectiv de calator in baza prezentului contract, in masura in care serviciile relevante nu sunt furnizate ca urmare a insolventei Organizatorului.

   2. Daca in prezentul contract este inclus transportul de pasageri si calatorul se afla in imposibilitatea intoarcerii la locul de plecare, din cauza insolventei Organizatorului, despagubirea este egala cu contravaloarea serviciilor de calatorie neprestate calatorului si achitate de acesta in baza acestui contract, la care se adauga costul repatrierii.

   3. In cazul in care calatorul a beneficiat de repatriere in conditiile art. 9.2.:

    1. Calatorul nu mai beneficiaza de nicio alta despagubire de la Asigurator, in situatia in care repatrierea intervine ca urmare a nerespectarii de catre Organizator a obligatiilor contractuale fata de partenerii sai;

    2. Calatorul beneficiaza de rambursarea contravalorii serviciilor de calatorie neprestate si achitate de acesta in baza prezentului contract, fara a se scadea cheltuielile cu repatrierea efectuate de Asigurator, in cazul insolventei Organizatorului.

   4. Asiguratorul poate propune calatorului o oferta de servicii alternative corespunzatoare pentru continuarea derularii pachetului, in conditiile prevazute de Ordinul nr. 156/2019 emis de Ministerul Turismului. In situatia in care calatorul accepta oferta propusa, acesta nu beneficiaza de nicio despagubire suplimentara.

  4. Conditiile de despagubire:

   1. Calatorul va anunta imediat Asiguratorul prin telefon sau fax in cazul in care Organizatorul aflat in stare de insolventa nu efectueaza repatrierea sa.

   2. In cazul in care calatorul solicita de la Organizator rambursarea sumelor achitate si/sau a costului repatrierii, acesta transmite documentele justificative, in copie, catre Organizator, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire având obligatia sa pastreze documentele justificative, in original.

   3. Calatorul poate solicita Organizatorului aflat in stare de insolventa, rambursarea sumelor achitate de acesta si/sau a costului repatrierii astfel:

    1. in termen de maximum 30 de zile de la data declararii insolventei Organizatorului, daca aceasta a survenit ulterior datei incheierii pachetului neexecutat/executat partial;

    2. in termen de 15 zile lucratoare de la data incheierii executarii pachetului in situatia in care declararea insolventei este anterioara acesteia.

   4. In situatia in care se dispune radierea Organizatorului ca urmare a falimentului, calatorul va transmite solicitarea de rambursare a sumelor platite direct Asiguratorului in termen de 15 zile lucratoare de la data radierii.

   5. In situatia prevazuta la alin. 9.3.2., calatorul poate solicita Organizatorului rambursarea costului repatrierii, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, in termen de 15 zile lucratoare de la data repatrierii.

   6. In termen de 5 zile lucratoare de la data transmiterii solicitarii conform art. 9.4.3, 9.4.4. sau 9.4.5., dupa caz, Calatorul notifica in scris Asiguratorul in legatura cu solicitarea adresata Organizatorului privind rambursarea sumelor achitate de acesta si/sau a costului repatrierii.

   7. In termen de 15 zile lucratoare de la data confirmarii de primire a notificarii de la art.

    9.4.1. sau 9.4.4., dupa caz, calatorul transmite Asiguratorului, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, cererea de despagubire insotita de documentele justificative care cuprind cel putin urmatoarele:

    1. contractul de comercializare a pachetului de servicii de calatorie;

    2. confirmarile de primire precizate la art. 9.4.2. sau 9.4.5., dupa caz;

    3. copiile documentelor care atesta achitarea serviciilor (de ex. chitante, ordine de plata), in cazul cererilor de rambursare a sumelor achitate de calator;

    4. copiile documentelor de transport si cazare, dupa caz, in cazul cererilor de rambursare a costului repatrierii.

   8. Despagubirea va fi platita in termen de 30 de zile lucratoare de la data primirii de catre Asigurator a documentelor justificative de la calator.

8.4.9. In cazul in care, dupa plata despagubirii, Organizatorul plateste sumele datorate calatorului, acesta restituie Asiguratorului despagubirea primita, in termen de 30 de zile lucratoare de la data primirii sumelor de la Organizator.

8.5. Facultativ, calatorul are posibilitatea incheierii unui contract de asigurare, care sa acopere taxele de transfer sau a unui contract de asistenta care sa acopere taxele de repatriere in caz de accidente, de boala sau deces, a unui contract de asigurare pentru bagaje, a unui contract de asigurare pentru servicii medicale la destinatie ori a unei asigurari storno sau altor tipuri de asigurari de calatorie. Organizatorul/Intermediarul recomanda incheierea unei asigurari storno pentru acoperirea eventualelor penalitati de anulare. Calatorul se poate informa in agente despre cazurile acoperite de asigurarea storno, aceasta putând fi incheiata in agentia de turism de unde acesta a achizitionat pachetul de servicii de calatorie.

8.6. Organizatorul nu se face vinovat de eventuala nerespectare a obligatiilor stipulate in politele de asigurare contractate prin intermediul Organizatorului, deoarece aceasta este doar intermediar intre calator si asigurator.

IX. Documentele contractului se constituie ca anexa la acesta si sunt urmatoarele:

 1. Voucherul, biletul de odihna/tratament, biletul de excursie, bonul de comanda, dupa caz;

 2. Programul evenimentului

 3. cataloage/pliante/oferte/alte inscrisuri/etc. ale Organizatorului puse la dispozitia participantului, in format tiparit sau pe suport electronic.

XI. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

  1. Datele cu caracter personal prelucrate de Pop Family Travel SRL

   Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezinta orice operatiune sau set de operatiuni care se efectueaza asupra datelor dumneavoastra cu caracter personal.

   Pop Family Travel SRL poate prelucra urmatoarele date cu caracter personal: nume, prenume, numar telefon, adresa domiciliu, adresa de e-mail, serie si nr. carte de identitate, serie si nr. pasaport, CNP, data nasterii, varsta copiilor, apartenenta la sindicate, locul de munca, numele companiei (daca este aplicabil), numarul de inregistrare TVA (daca este cazul).

  2. Persoanele vizate: calatori/turisti/beneficiari ai serviciilor de calatorie sau turistice, reprezentanti/imputerniciti/persoane de contact (parteneri contractuali) din cadrul companiilor sau institutiilor/autoritatilor publice.

  3. Scopurile colectarii datelor cu caracter personal

   Prelucram datele cu caracter personal, colectate in baza prezentului contract, in urmatorele scopuri:

   • Rezervarea, intermedierea, ofertarea si/sau comercializarea serviciilor si/sau pachetelor de servicii de calatorie, altor servicii turistice, evenimente culturale/sportive sau de alta natura, servicii de agrement sau calatorii de afaceri, executarea contractelor – respectiv in vederea indeplinirii obligatiilor contractuale pe care ni le asumam fata de dvs.;

   • In vederea indeplinirii obligatiilor legale stabilite in sarcina noastra.

  1. Destinatarii datelor dumneavoastra cu caracter personal

   Pop Family Travel SRL va considera toate informatiile colectate de la dumneavoastra ca fiind confidentiale si nu le va partaja cu terti (cu exceptia acelor persoane fizice si/sau juridice implicate in prestarea serviciilor rezervate sau achizitionate de dumneavoastra, respectiv partenerilor Pop Family Travel SRL de afaceri, inclusiv partenerilor din afara Uniunii Europene, in cazul in care fara partajarea datelor dumneavoastra nu ati putea beneficia de serviciile achizitionate) fara consimtamântul dumneavoastra expres si anterior.

   De asemenea, vom putea furniza datele dvs. cu caracter personal catre autoritati publice centrale si locale, autoritati judecatoresti, politie, parchet (in limitele prevederilor legale si/sau ca urmare a unor cereri intemeiate si expres formulate), etc

  2. Durata prelucrarii datelor cu caracter personal

   Pop Family Travel SRL va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal pana la finalizarea scopului pentru care au fost colectate sau ulterior, conform obligatiilor legale stabilite in sarcina noastra.

   Ulterior, daca dumneavoastra sau reprezentantul legal/imputernicit nu veti exercita dreptul de opozitie/de stergere, conform legii, aceste date vor fi arhivate de catre Pop Family Travel SRL pe durata de timp prevazuta in procedurile interne sau vor fi distruse.

  3. Drepturile persoanelor vizate. Conform prevederilor legale aplicabile, beneficiati de urmatoarele drepturi: dreptul de a fi informat, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul de stergere a datelor ("dreptul de a fi uitat"), dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opozitie si drepturi legate de procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri.

   De asemenea, va este recunoscut dreptul de a depune o plângere in fata unei autoritati de supraveghere si de a introduce o cale de atac judiciara. In acest scop, in Romania, autoritatea de supraveghere este: www.dataprotection.ro

  4. Exercitarea drepturilor dumneavoastra. Pentru exercitarea acestor drepturi va puteti adresa Pop Family Travel SRL prin transmiterea unei cereri scrise, datate si semnate la adresa: Mun. Bucuresti, Str. G-ral Stefan Burileanu nr.2-4, ap.29, sector 1, cod postal 014194 sau prin transmiterea unui e-mail catre office@familytravel.ro

  5. Prin semnarea prezentului contract, dumneavoastra confirmati ca ati citit, ati fost informat(a) corect, complet, ati luat cunostinta de continutul acestui document, il intelegeti pe deplin si sunteti de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal ale dvs si ale persoanelor pentru care faceti rezervarea, de catre Pop Family Travel SRL.

   Pentru detalii privind prelucrarea datelor cu caracter personal de catre Pop Family Travel SRL, puteti accesa site-ul www.familytravel.ro, link-ul https://www.familytravel.ro/pagina- politica-de-confidentialitate.

  6. Consimtamantul parental in contextul prelucarii datelor cu caracter personal.

Prin prezenta, in calitate de parinte/reprezentant legal/ imputernicit al reprezentantilor legali consimt in numele minorului/minorilor ca Pop Family Travel SRL sa poata prelucra datele cu caracter personal legate de numele si vârsta minorului(lor), serie si numar pasaport/carte de identitate, in scopul rezervarii/comercializarii pachetelor turistice/biletelor de avion/serviciilor unice al caror beneficiar direct sau indirect va fi minorul.

Prin semnarea prezentului contract confirm ca am citit, am fost informat(a) corect, complet, am luat cunostinta si inteleg pe deplin drepturile de care beneficiez privind protectia atât a datelor personale proprii, cât si protectia datelor personale ale minorului.

XII. Dispozitii finale

  1. Prezentul contract a fost incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

  2. Comercializarea pachetelor de servicii de calatorie se va face in conformitate cu prevederile prezentului contract si cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de calatorie si serviciile de calatorie associate, precum si pentru modificarea unor acte normative.

  3. Toate unitatile de cazare, precum si mijloacele de transport sunt clasificate de catre organismele abilitate ale tarilor de destinatie, conform procedurilor interne si normativelor locale acolo unde acestea exista, care difera de la o tara la alta si de la un tip de destinatie la altul.

  4. Calatorul declara ca Organizatorul l-a informat complet cu privire la conditiile de comercializare a pachetelor de servicii de calatorie in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2018. Prin semnarea acestui contract, sau prin acceptarea pachetelor de

   servicii de calatorie inclusiv in cazul celor achizitionate la distanta prin mijloace electronice, calatorul isi exprima acordul si luarea la cunostinta cu privire la conditiile generale de comercializare a pachetelor de servicii de calatorie, in conformitate cu oferta Organizatorului.

  5. Calatorul declara ca anterior incheierii prezentului contract Organizatorul i-a furnizat toate informatiile esentiale privind serviciile contractate, cum ar fi: destinatia, itinerariul, perioada calatoriei, numarul de nopti incluse, mijloacele de transport, unitatile de cazare si serviciile de masa oferite, alte servicii incluse in pachet, numarul minim de persoane necesar efectuarii serviciilor de calatorie, abilitati lingvistice necesare calatorului pentru comunicarea orala, informatii pentru persoane cu mobilitate redusa, informatii generale despre regimul vizelor si pasapoartelor si privind formalitatile legate de sanatate in tara de destinatie, informatii privind agentia de turism organizatoare/intermediara, pretul total al pachetului, modalitatile de plata, informatii privind posibilitatea calatorului de a inceta contractul oricând inainte de inceperea executarii pachetului si informatii privind asigurarea facultativa sau obligatorie care sa acopere costurile incetarii contractului de catre calator sau costurile de asistenta, inclusiv taxele de repatriere, in caz de accident, de boala sau de deces, cu care este in mod expres de acord.

  6. In cazul in care prezentul contract are ca obiect vânzarea de catre Organizator a unui serviciu de calatorie care NU constituie pachet de servicii de calatorie conform dispozitiilor

   O.G. nr. 2/2018, art. 5.9, art. 5.10. si Capitolul VIII din prezentul contract nu sunt aplicabile.

  7. Litigiile aparute intre parti se rezolva pe cale amiabila in caz contrar partile inteleg sa se adreseze instantelor de judecata competente.

  8. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.


Organizator, GREENVIEW MAR S.R.L

Rares Mihaila - Administrator

main logo


Prestator,

POP FAMILY TRAVEL SRL, Agentia de turism Family Travel

Florin Catalin Pop - Administrator

main logo

ANEXA 1

OFERTA EARLY BOOKING (plata integrala pana la 31.07.2023)

PACHET CAMERA SINGLE

Include :

Tarif/pers = 400 euro/2000 Lei


Organizator, GREENVIEW MAR S.R.L

Rares Mihaila - Administrator

main logo


Prestator,

POP FAMILY TRAVEL SRL, Agentia de turism Family Travel

Florin Catalin Pop - Administrator

main logo


ANEXA 2

Vineri 6 Octombrie

Programul conferintei


15:00 – 18:00 - Primirea și cazare participantilor

18:00 – 19:00 - Contextul actual de piață - Laurențiu Mihai și Rares Mihaila

19:00 – 20:00 - Cina

20:00 - 22:30 - Networking


Sambata 7 Octombrie


10:00 – 11:00 - Investiții active vs Investiții pasive - Laurentiu Mihai

11:00 - 12:30 - Strategii de investiții active la BVB - Rares Mihaila

12:30 – 14:00 - Pauza de pranz

14:15 – 15:00 - Investiții active pe piețele internaționale - Cristi Tudorescu

15:00 – 16:00 - Exemple practice de analiza a companiilor internaționale - Cristi Tudorescu

16:00 - 16:30 - Pauza de cafea

16:30 - 17:30 - Strategii de diversificare a portofoliului de investiți - XTB

17:30 – 18:00 - Investiții pasive - portofoliu administrat discreționar - Goldring

18:20 - 19:00 - Prezentare de vinuri

19:00 – 20:00 – Cina

20:00 - 22:30 - Networking


Duminică 8 Octombrie


10:00 - 11:30 - Investitii pasive prin intermediul ETF-urilor - Radu Murzea

11:30 – 12:00 - Q&A Strategii de investiții

Dupa ora 12:00 – Checkout participanti

Organizator, GREENVIEW MAR S.R.L

Rares Mihaila - Administrator

main logo


Prestator,

POP FAMILY TRAVEL SRL, Agentia de turism Family Travel

Florin Catalin Pop - Administrator

main logo